IDEÁLNÍ LIDÉ

Ideální lidé.

Chceme však raději říci: Lidé, kteří chtějí být ideálními. Ale i tu třeba v první řadě velmi pečlivě vyloučit úplně všechny ty, kteří si tak říkají nebo se rádi nechávají za takové označovat. Nepatří však ani k těm, kdo chtějí být ideálními. Je to veliká třída změkčile blouznivých lidí obojího pohlaví, k nimž se ještě připojují lidé nadaní obrazností, kteří se nikdy nemohli naučit ovládat svůj dar a používat ho prospěšně. Musí odpadnout také ti, kdo jsou stále nespokojeni se stávajícími poměry a odůvodňují tuto nespokojenost tím, že jsou ideálněji založeni než všichni ostatní a že se proto nehodí do dnešní doby. Potom nacházíme ještě spousty tak zvaných „nepochopených“ obojího pohlaví, při čemž většinu tvoří dívky a ženy. Tento druh lidí se domýšlí, že jsou nepochopeni. To znamená, že žijí trvale v domněnce, jako by v sobě chovali poklad hodnot, který není druhá část lidí schopna poznat, když se s nimi stýkají. Ve skutečnosti nejsou však v těchto duších skryty žádné poklady, nýbrž místo nich jen nevyčerpatelný pramen bezmezných, nikdy neukojitelných přání.

Všichni tak zvaní nepochopení lidé mohou být klidně nazváni prostě lidmi „nepotřebnými“. Vždyť jeví se takovými pro život přítomnosti a hoví jen neskutečnému nebo lehkomyslnosti. Vždy však tomu, co se nehodí pro zdravý pozemský život. Cesta takových věčně nepochopených dívek a žen ústí však bohužel velmi často do takového života, který běžně označujeme jako „lehkovážný“, jako nemravný. Příliš rády a příliš lehce a také příliš často chtějí se dát „potěšit“, což jistý druh mužů přirozeně ví a bez výčitek svědomí využívá. Právě tyto nepochopené budou však vždy v každém ohledu nespolehlivé. Považují se za ideální, ale jsou úplně bezcenné, takže vážný člověk, který nechová nízkých úmyslů, se jim nejraději vyhne.

Bylo by bezúčelným přinášet jim pomoc. Také skoro vždy blíží se jim „potěšitelé“ jen se špatným úmyslem. Při tom objeví se velmi rychle zvratné působení, protože na srdci a v náručí tak zvaného potěšitele bude se za několik dní nebo týdnů taková nepochopená dívka nebo žena cítit znovu ,,nepochopenou“ a zatouží po novém porozumění, protože vůbec neví, co vlastně chce. Ke všem těmto neschopným skupinám druží se konečně také ještě neškodní snílkové! Jsou zdánlivě nevinní jako děti. Neškodnost takového snílka jeví se však jen vzhledem na účinky vůči němu samotnému, na jeho vlastní osobnost. Není však neškodným pro své okolí a všechny lidi, s nimiž se stýká. Na mnohé působí takový neškodný snílek již rozmluvou bezprostředně jako zvolna sžírající jed, rozkladně a ničivě. Vývojem svých idejí je schopen vytrhnout je z normálního a tím zdravého pozemského života, aby je místo toho zavedl do říše neskutečné a nevhodné pro tuto pozemskou pouť. Podotýkám však výslovně: Nepravím, že by takový snílek byl nečistý nebo špatný. Naopak, může chtít to nejlepší. Bude to chtít však vždy jako pro tuto zemi neskutečné, prakticky neproveditelné a tím působí pro pozemské bytí ne k pokroku, nýbrž na překážku a zničení.

Ale i mezi těmi, kdo zbyli jako ,,toužící po ideálu“, musíme  ještě rozlišovat a dobře pozorovat. Najdeme pak ještě dva druhy. Lidi po ideálu „toužící“ a lidi o ideál „usilující“. Lidé po ideálu toužící jsou většinou slaboši, kteří stále touží po něčem, čeho vůbec nelze dosáhnout nikdy, aspoň ne na zemi. Nemohou být proto nikdy šťastnými, ba ani veselými. Jsou velmi blízcí skupině „nepochopených“. Časem upadají v chorobnou citlivost, která nevede k ničemu dobrému. Když jsme však lidi takto ostře rozlišili, musíme ty, co nám zbyli naposled, obrazně řečeno opravdu hledat za dne s lucernou. Tak je jich málo. Tyto nemnohé nelze sice ještě nazvat „ideálními lidmi“, ale jak jsem již řekl lidmi „o ideál usilujícími“.

Úsilí o ideál projevuje se jako osobní vlastnost, osvědčující se na zemi. Teprve to jsou lidé, které možno plně ocenit. Mají sice velký, často mohutný cíl před očima, ale nikdy se s ním nevznášejí ve vzduchu, nýbrž jsou oběma nohama pevně zakotveni v pozemském životě, aby se nevzdálili do neskutečna pro tuto zemi. Usilují výše stupeň za stupněm, se zdravým pohledem a se zručnou rukou k cíli, daleko položenému. Při tom však nezaslouženě neubližují jiným lidem. Užitek, který přinášejí lidé tohoto druhu, platí zřídka jen jednotlivým osobám. Nikdy však nepřichází tu v úvahu vykořisťování jakéhokoliv druhu, poněvadž pak by označení „usilující o ideál“ nemělo žádného oprávnění. Usilovat o ideál má a může každý člověk, lhostejno jakou činnost provozuje zde na zemi. Může  tím zušlechtit každý druh práce a dát jí vysoké cíle. Nesmí jen při tom nikdy zapomínat, aby zachoval vše v rámci „pozemského života“. Překročí-li tento rámec, stává se to pro zemi neskutečným a tím i nezdravým. Následek toho je, že nelze nikdy dosáhnout pokroku, který je hlavní podmínkou a znakem všeho, co usiluje o ideál. Na zemi má člověk povinnost stanovit si jako cíl nejvyšší pro něho dosažitelné a usilovat ze všech sil o to, aby tohoto cíle dosáhl. Jako člověk! To předem vylučuje, aby se staral jen jako zvíře pouze o jídlo a pití, jako to bohužel činí tak mnozí lidé, nebo aby se nechal bičovat rozumem k dosažení čistě pozemské velikosti a slávy, aniž by měl při tom na zřeteli jako hlavní cíl všeobecné blaho a povznesení lidstva. Všichni takoví lidé mají pro zemi méně ceny než zvířata, protože zvíře je vždy neumělkovaně a úplně tím, čím být má. I když je jeho účelem jen udržovat v bdělosti tvory, aby tu nenastalo brzdící ochabnutí, které by mohlo mít za následek úpadek a rozklad, protože ve stvoření  životní podmínkou zůstává pohyb.

Být bdělým! Člověk skutečně usilující o ideál pozná se tedy podle toho, že se snaží povznést pozemsky stávající. Nečiní to však snad v rozumovém smyslu rozšířením a zveličením k moci, nýbrž k zušlechtění! Všechny ideje takového člověka budou však mít také možnost pozemského provedení, které má za následek prospěch pro jednotlivce i pro celek. Ti, kdo po ideálu jen touží, se jen povalují v ideách, kterých nelze prakticky zhodnotit ve zdravém pozemském životě. Tyto ideje jen odvracejí od zdravého pozemského života a lákají do světa snů, což přináší tu škodu, že člověk přehlíží využitkování přítomnosti k dozrávání svého ducha, jak to má vyvíjet a vytvářet ve svém přítomném životě každý člověk.

Vážně vzato, jsou i lidé s ideálně komunistickými myšlenkami škůdci lidstva, protože uskutečnění těchto idejí by přivodilo jen něco nezdravého, ač sami ze sebe chtějí dobro. Podobají se stavitelům, kteří v dílně pečlivě sestavují dům pro jiné místo. Vypadá ladný a krásný... v dílně. Když však je postaven na vlastní staveniště, stojí tu šikmo a nejistě tak, že v něm nikdo nemůže bydlet. Neboť půda byla nerovná a přes největší námahu a úsilí srovnat se nedala. S tím zapomněli stavitelé počítat. Přehlédli správný odhad stávajícího, které bylo pro tuto stavbu dáno jako podmíněné a nezměnitelné! To nedělá  nikdo, kdo skutečně o ideál usiluje!

Ideálně komunistické ideje ve svém provedení nemohou vyrůst z půdy, tím méně mohou v ní zakotvit nebo být s ní spojeny. Neboť tato půda, tedy lidé, se k nim nehodí! Půda je příliš nerovná a bude jí vždy! Neboť nelze nikdy na zemi přivodit stejnoměrnou zralost všech lidí. V dosavadní zralosti bude vždy panovat velký rozdíl, protože jednotlivci jsou a zůstanou duchovně úplně vlastními a svéráznými osobnostmi, které se mohou rozvíjet jen různotvárně. Těmto osobním duchům nemá se nikdy brát svobodná vůle nad nimi samotnými! Dosavadní svobodná vůle navenek byla odňata lidstvu při obratu světů vtělením se Božské vůle na zemi. Tato Božská vůle bude navždy zcela přirozeně vládnout nad vůlí lidskou, protože stojí nad ní a je silnější! Jen niterně může každý jedinec ještě jednou rozhodovat o své duchovní cestě, která ho povede ke Světlu zachování nebo k temnotám rozkladu! Snažte se tedy poznat na zemi lidi skutečně usilující o ideál, abyste jim byli nápomocni v jejich konání. Budujíce, přinesou jen užitek!

 

Texty

NA ŠTĚDRÝ DEN...

Sklání se nad námi láska našeho Pána. Děkujme, že se smíme společně setkat a prožívat chvíle, které neodejdou do nenávratna. Je Milost podívat se do očí těch, které máme rádi. A vkládat do duší bližních malé, ale vzácné dary lásky. Buďme si oporou, prociťujme jako děti, ať z činů...
Celý článek

VÁNOCE

Když se narodil Ježíš, Syn Boží, v Betlémě ve chlévě, zaplavil všechny úrovně stvoření jásavý zpěv radostných díků. Pastýři na poli, jimž byla po dobu radostného rozechvění vesmíru sňata páska z duchovních očí, aby mohli svědčit o nezměrné události a upozornit na ni lidstvo, padli v bázni na...
Celý článek

KŘÍŽ - Hermann Wenng

Kříž! Starý symbol lidstva! Je nápadné, jakou úlohu hraje kříž v dějinách lidstva ve svých nejrůznějších tvarech a druzích kde všude vystupuje, jakým způsobem je ho užíváno a jaký smysl se mu přisuzuje. Vždy jej nesou lidé před sebou: na vlajkách a korouhvích, právě tak, jako ho užívají jako ozdob...
Celý článek

Etické aspekty učení o reinkarnaci

Úvod Zhruba od poloviny 60. let se ve světové kultuře začíná projevovat vliv postmodernismu, širokého kulturního a filozofického proudu, ovládajícího názorový obzor západní civilizace. V rámci tohoto proudu však existuje relativně samostatný směr, jenž si brzy získal značnou popularitu - New Age...
Celý článek

Pomýlenost v pojmech DUCH a DUŠE

Zvíře má duši, ale člověk ducha! Duše je duch uvolněný od hrubohmotnosti s jemnohmotnými a také bytostnými obaly. Duch musí zůstat tak dlouho duší, dokud neodloží poslední obal a dokud jako duchovně jsoucí není schopen vejít do duchovní říše. Je nejlepší, rozdělíte-li si pochod bytí duchovního...
Celý článek

Nemáme málo času, máme jen málo lásky

Nemáme málo času, máme jen málo lásky   Venku chodí lidé - chodí sem a tam, spěšně, rychle... Všechno spěchá, spěchají auta, spěchají náklaďáky, ulice spěchá, město spěchá, vše spěchá. Všichni spěchají, aby neztrácely čas... Honí čas, aby doběhli čas, aby získali čas.   Chtěl bych se...
Celý článek

Láska je ryzí krása duše bez příkras

Jak křehký je člověk a jak silný zároveň! Jak bezbranné a zranitelné bývá jeho tělo a jak nezdolnou a prudkou vášní sálá jeho duše. Zbídačen, zatracen, oloupen o naději dál spřádá tajné sny, v nichž bolest ztrácí ostré hrany, žal ustupuje lásce a temnota se mění ve svítání. Byť by se zrodil i v...
Celý článek

DESATERO PRO ŽENY

Cit: Nasloucháš skutečně svému citu nebo podléháš jen svým emocím? Žena by měla být zvláště důsledná v naslouchání citu. Nebude pak mít obav ani strachu. Bude se cítit silná a radostná, protože v tom spočívá její síla. Volnost: Nejsi příliš připoutaná k muži či dětem falešnou sobeckou láskou? Žena...
Celý článek

PŘÍČINY NEMOCÍ

Výtah z knih Dr. J. Brzobohaté a Dr. J. Staňka V prvé řadě musí každý pochopit, že zdraví je nejcennější životní hodnota, kterou disponuje a nese si za ni plnou odpovědnost sám. Po celý život se o zdraví sebe a svých dětí musí každý cíleně starat a proto musí znát základní negativní vlivy,...
Celý článek

Mongolský recept na angínu a chřipku

Mongolský recept na angínu a chřipku V mlýnku na kávu pomelte půl šálku kmínu, nasypte do šálku vody a vařte 15 minut. Potom přeceďte a nařeďte další čtvrtinou šálku vody, a přiveďte opět k varu. Odstavte z tepla, přidejte 1 polévkovou lžíci brandy, nebo vodky či slivovice. Prostě lžíci čistého...
Celý článek

Jak čistit skvrny

Druh znečištění Čistící látka Způsob čistění Barviva, barevné roztoky teplý glycerin (5 min), líh, nebo líh a čpavek (4:1), nebo mýdlo a čpavek - vymýt ocet opatrně na barevném, podle potřeby opakovat, na bílém...
Celý článek

Nejdůležitější pocit na světě je být sám se sebou v míru

Vaše tělo je jen obrazem toho, jak se cítíte uvnitř.Pocity vždy ovlivňují vaše tělo a to zase ovlivňuje vaše pocity. Jsou jedním. Když skrýváme své pocity, trpí naše tělo vředy, bolestmi hlavy, rakovinou, nádory atd. To, že budete jíst syrovou stravu neznamená, že neonemocníte. Tím si pouze...
Celý článek

Maminka obecná...

Stálý shon v průběhu celého roku nabere ještě větší obrátky před Vánocemi a pokračuje i přes ty "svátky klidu", ale toho klidu si zřídka kdo užije. Je to celkem logické a dělají to přece všichni. Musí být všechno uklizeno, musí být dostatek jídla, cukroví, pití, abychom si mohli...
Celý článek

Vánoční list pro Tebe...

Jak dobře víš, moje narozeniny se blíží. Každý rok se koná oslava na moji počest a myslím si, že to tak bude i tento rok. Během těchto dní hodně lidí nakupuje dárečky. Rozhlas a televize ve svých reklamách na každém kroku upozorňují svět na moje blížící se narozeniny. Je krásné vědět, že...
Celý článek

Přizpůsobiví nebo nepřizpůsobiví ???

Mnohá města si trpce stěžují, že nedokážou vyjít se svými takzvaně nepřizpůsobivými občany. Ještě nikdy jsem však neslyšel, že by si takzvaně nepřizpůsobiví občané trpce stěžovali, že nedokážou vyjít se svými městy. Způsoby takzvaně nepřizpůsobivých jsou totiž měštěnínům nemálo proti srsti, kdežto...
Celý článek

Filosofie 2012

Filosofie 2012 - a pravda vás osvobodí spir ála.cz, 10.10.2001  1. Lidstvo a planeta Země prochází obrovskou změnou vědomí a vnímání reality. 2. Mayská civilizace byla jednou z nejpokročilejších civilizací, co se znalostí "času" týče. Jejich kalendář je nejpřesnějším kalendářem...
Celý článek

Povídka o lakomci

Starý lakomec stoupal vzhůru po schodech a zle láteřil. Lenka, jeho služka, si dole v kuchyni stírala slzy hněvu a lítosti. Tedy ani o vánocích nesmí uvařit trochu silnější polévku a upravit kousek pečeně. Starý lakomec byl den ze dne horší a zlostnější. Už ani sobě nedopřál nic lepšího, natož...
Celý článek

KRIZE - MÝTY A SOUVISLOSTI

Všude se skloňuje slovo „krize“. Máme se jí bát, nebo se vlastně zas tak moc neděje? Z úst politiků jsme ještě nedávno slyšeli, že nás krize nezasáhne, nebo že se už co nejdříve odrazíme ode dna a spoustu dalších prázdných slov. Žádný člen vedení jakékoli organizace dnes nemůže bez rizika říci...
Celý článek

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...