PRINCIP DOBRA A ZLA

TAJEMSTVÍ LUCIFERA. Během mnohatisíciletého vývoje vznikla představa o dvou protipólech: pojem dobra a zla. Tento názor by předpokládal dvě střediska sil nebo vůle: dobré a špatné. Že tomu tak není a nemůže být, vysvítá z jasné výstavby zákonů stvoření. Je jenom jedna pohánějící tvůrčí síla: vůle Boží ve vyzařování své zákonité zvláštnosti. Tato síla může však vést ke zlu a zničení, je-li falešně použita a využívána protichůdným směrem proti věčným zákonům. Na vyobrazení vpravo je postava obklopena světlým vyzařováním. Paprsek Světla a Síly z nejvyšších sfér ji zasahuje, obepíná ji, ve zvratném působení chtěné dobro podporujíc a spěchá nazpět ke svému původu. Na vyobrazení vlevo tatáž postava s jasným a čistým jádrem, avšak obklopena falešným (temným) vyzařováním. Paprsek světla shora, který přichází z téhož původu, zasahuje tělo a obkličuje, avšak ne ve zvratně působící podpoře dobra, nýbrž v pomalé, stále sesilující proměně ke zlu. Až se stal hustým a těžkým, nenalezne již cestu vzhůru, nýbrž sklouzne do nekonečné hlubiny, strhující při tom s sebou zvratným působením jádro, které obaluje. Tak je tomu se vznikem Lucifera, který přichází do stvoření jako posel Boží, stává se v poznání a zneužití své síly nevěrným služebníkem Boží vůle a posílen falešným chtěním duchovních zárodků stane se nositelem temna a padne.
 

 

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 2. 6. 2019